Головна

Інформаційний пакет ECTS по кафедрі обладнання харчових технологій

На кафедрі обладнання харчових технологій ведеться підготовка фахівців освітньо-кваліфікаційних рівнів “бакалавр” з напрямку підготовки 6.050503 – машинобудування з професійною орієнтацією на спеціальність 7,8.05050313 – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (чотири роки підготовки), “спеціаліст”, повна вища освіта, за спеціальністю 7.05050313 – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (один рік підготовки) та “магістр” за спеціальністю 8.05050313 – “Обладнання переробних і харчових виробництв” (півтора роки підготовки).

 

Колектив кафедри обладнання харчових технологій.

Колективом кафедри за підтримки і сприяння ректорату Університету, з метою підвищення якості підготовки фахівців постійно проводиться робота по покращенню матеріально-технічної бази кафедри і структури устаткування лабораторій і аудиторій, закріплених за нею, удосконалення методик і заходів викладання дисциплін, виконання проектних робіт, навчально-методичного забезпечення, покращення якісного складу професорсько-викладацького складу, розширення навчальних площ і аудиторного фонду кафедри, використання на всіх етапах навчання і викладання, виконання проектних і конструкторсько-технологічних робіт сучасної обчислювальної техніки (ЕОМ) із відповідним програмним забезпеченням. За час існування кафедри обладнання харчових технологій значно зросла матеріально-технічна база кафедри. В навчальних аудиторіях і лабораторіях встановлено приладів і устаткування на суму 1 млн. 450 тис. грн. (в 1997 році – на 10 тис. грн.), крім того значна кількість обладнання передана у користування кафедри без оплати або на правах оренди.

 

Студенти кафедри обладнання харчових технологій регулярно нагороджуються грамотами Міністерства освіти і науки України за перемоги і успіхи в окремих розділах Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності, а також на конкусах дипломпих проектів і магістерських робіт.

Навчальний процес проводиться в загальних аудиторіях університету, тематичних аудиторіях кафедр та спеціалізованих аудиторіях і лабораторіях за напрямками. Аудиторії достатньою мірою оснащені технічними засобами навчання (в т. ч. кодоскопами, відеомагнітофонами та ін.) і навчально-лабораторним обладнанням і приладами.

У відповідності до “Тимчасового положення про кредитно-модульну систему і особливості її застосування в ТДТУ” викладачами кафедри розроблені нові робочі програми для усіх навчальних дисциплін і зроблені відповідні замовлення щодо структурування навчальних матеріалів дисциплін за змістовими модулями, оцінювання їх в балах, встановлення форм і термінів потокового і підсумкового контролю навчальної роботи студентів.

Аудиторний фонд кафедри складається з 11 спеціалізованих лабораторій і 3 аудиторій загальною площею 1500 м.кв. Для інтенсифікації учбового процесу на кафедрі широко використовуються новітні технічні засоби і технології навчання, основу яких складають інтегральні комп’ютерні технології. В трьох лабораторіях кафедри (“Моделювання технологічних процесів і обладнання і САПРу”, “Комп’ютерної підготовки” та “Проектування харчового обладнання і виробництва”) встановлені комп’ютерні класи. Комп’ютерна мережа кафедри включає 45 комп’ютерних комплекси, під’єднана до загальної університетської мережі і має обладнані для користування 3-и виходи в мережу Internet. Кафедра має відповідне програмне забезпечення.

 

На кафедрі активно проводиться велика робота з розробки навчального і навчально-методичного забезпечення.

Співробітниками кафедри проводиться велика робота з покращення навчально- і науково-методичного забезпечення. За час існування кафедри видано велику кількість навчальних посібників, навчально-методичних розробок, навчально-методичних стендів і унаочнень (у вигляді плакатів, моделей тощо), розроблені електронні версії методичного забезпечення і методичної документації для основної більшості дисциплін, закріплених за кафедрою. Всі напрямки навчання забезпечені методичними розробками. Видані методичні вказівки до вивчення всіх дисциплін (теоретичних курсів), до проходження виробничої, переддипломної і дослідницької практик, виконання лабораторних, практичних і індивідуальних самостійних робіт та ін.

З метою наближення процесу підготовки фахівців до реальних умов виробництва і підвищення якості практичної підготовки майбутніх спеціалістів кафедрою створені навчальні філії на підприємствах харчової промисловості: на хлібозаводі ЗАТ “Тернопільхлібпром”, ЗАТ “Тернопільський завод безалкогольних напоїв”, ЗАТ “Галичина”, пивзаводі ЗАТ “Опілля”, ЗАТ “Мишковицький спиртзавод”, кондитерська фабрика ЗАТ “ТЕРА”, ДАК “Хліб України” КХТ “Тернопільхлібпром”, ЗАТ “Тернопільський міськмолокозавод”.